Carbononbator mini คืออะไร?

การเจือจาง โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น 40-200ppm และเติมคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อควบคุมให้ได้ค่า pH6 โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ค่า pH6 จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อที่รุนแรง และเป็นตัวช่วยสำหรับการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจากคาร์บอนไดออกไซด์ (อยู่ที่ระดับความเข้มข้น 200-400ppm สาหรับการฆ่าเชื้อตามปกติที่ใช้โดยโซเดียมไฮโปคลอไรท์)


พลังการฆ่าเชื้อของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับค่า pH โดยปกติแล้วเมื่อโซเดียม ไฮโปคลอไรท์ละลายกับน้ำ ระดับความเข้มข้น 200ppm จะเกิดค่า pH ราวๆ 9 ตามแผนภาพด้านบน พอผสมคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปจะทาให้ค่า pH ต่าลง ซึ่งมันจะให้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อที่รุนแรง และค่า pH จะอยู่ ราวๆ 6 ถ้าค่า pH น้อยกว่านั้น จะทาให้เกิดก๊าซคลอรีน แต่เนื่องจากผสมคาร์บอนไดออกไซด์ค่า pH จะไม่ต่ากว่า5 เพราะฉะนั้น คุณจะใช้ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

รูปแบบอุตสาหกรรม

  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ภาชนะบรรจุขวด

กระบวนการตัดผัก, โรงงานผลิตผักและผลไม้

เครื่องดื่ม, เบียร์

กระบวนการผลิตเนื้อ

  • อุตสาหกรรมการบริการ

ร้านอาหาร

โรงแรม

  • ุอุตสาหกรรมอื่นๆ

การทำความสะอาดเครื่องมือ

สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ