บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก “บริษัท SIAM SHOWA T&T จำกัด” เป็น “บริษัท SIAM RESONAC T&T CO.,LTD จำกัด” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

On January 3,2023 . We changed our company name from ” SIAM SHOWA T&T CO.,LTD” to “SIAM RESONAC T&T CO.,LTD”